Autumn Hunting Season opens again

The autumn hunting season is now open from 1st September until the 31st of January 2017.  This year, however, a slight change in the regulations has taken place.  From the former 41 species which could be hunted legally during the 5 month hunting season, one species has now been removed from the list being granted protection.  This bird is the red-breasted merganser (Serra in Maltese).

Additionally, another major change is that for turtle dove hunting.  While being one of the favourite game which may be hunted, the turtle dove has been listed as ‘vulnerable’ under the IUCN Red List of Threatened Species due to its substantial decline over the last few decades.  This year the government has issued a moratorium on the hunting of turtle dove in spring and now has also limited the hunting of this species.  Hunting of turtle doves is now only permitted during the month of September with a quota of 7,000 birds.

Kacca1
List of birds that may be hunted during the autumn hunting season including the red-breasted merganser which has now been removed from this list (marked in red).  Source: Wild Birds Regulation Unit

We welcome these improvements since we believe in the concept of sustainability.  Hunting such species in spring has always been bad since it contributes substantially to turtle dove population declines.  For such reasons, ADŻ Malta Green Youth has always voiced its concern over spring hunting and we always opposed any decisions taken in the past to open such a season.  The fact that such a decision has been taken is a step in the right direction.  Additionally introducing further restrictions for turtle doves during the autumn hunting season is a vital step for the conservation of this species.

While migration has already started with quite some interesting species being observed in the past couple of weeks, it will reach its peak in a few weeks time when several flocks of birds, particularly birds of prey can be observed flying over the Maltese Islands.  All birds which are not listed under Schedule IIB of L.S. 504.71 (now excluding the Red-Breasted Merganser) are all protected by law and may not be shot.  Therefore, we urge the public and law abiding hunters to report any illegalities to the police in order to safeguard the future of our natural heritage.

17th Century Wash-House Disintegrating

Built by the Knights of St. John, the 17th Century wash-house just below the majestic fortifications of Mdina is another important monument erected by our ancestors.

A few days ago I passed from the steep road from Mdina leading to the old railway station.  Roughly half-way down the road I saw the wash-house.  I always remember this wash-house in a bad state.  A few years back some signs were put up warning the public from danger.  These are now gone.  Additionally I always noticed a MEPA permit indicating that it will be restored.  However, nothing has ever been done to protect this landmark, despite the fact that this monument has a very high cultural heritage property value as listed in the National Inventory of the Cultural Property of the Maltese Islands.

DSCF3747   DSCF3750

The monument suffered significant negligence over the years.  Not only does it look unpleasant with all the mould and litter, but one might also notice large fissures on the facade.  Additionally, the coats-of-arms were defaced by Napoleon.

collage hasselin

It is a pity that our cultural heritage is slowly disintegrating and that over the years nothing has been done to preserve it.  Moreover, it is also dangerous and poses a threat to pedestrians passing by.  Therefore we call for immediate action to be taken in order to avoid accidents, as well as to protect this beautiful monument.  The wash-house must be given priority and restored as soon as possible before it is too late.

collage hasselin 2

Pascal Aloisio – ADŻ Malta Green Youth Publications Officer

Għajn tal-Ħasselin tas-Seklu 17 Qedha Taqa Biċċiet

Taħt is-swar tal-Imdina tinsab għajn tal-ħasselin mis-seklu 17 li nbniet mil-Kavallieri ta’ San Ġwann.

Ftit ijiem ilu għaddejt mit-triq li tagħti mil-Imdina għall-istazzjon l-antik tal-ferrovija.  F’nofs trieqti rajt din l-għajn tal-ħasselin.  Din l-għajn dejjem niftakarha f’dan l-istat dizastruż.  Ftit snin ilu tpoġġew xi sinjali biex iwissu lil pubbliku mil-periklu.  Dawn issa sparixxew.  Apparti minn hekk innutajt li kien hemm permess tal-MEPA ma’ din l-istruttura għal snin twal li jindika li dan il-bini ser jiġi restawrat.  Madanakollu, qatt ma sar xejn biex dan il-bini jiġi protett, anke jekk dan il-monument huwa imniżżel bħala wieħed ta’ valur għoli ta’ propjeta kulturali skond rapport tas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali.

DSCF3747   DSCF3750

Dan il-monument spiċċa fi stat ta’ abbandun tul is-snin.  Mhux biss li dan il-bini jidher ikrah minħabba fil-moffa u żibel, pero wieħed jista jinnota ukoll xquq mal-faċċata.  Madanakollu, l-armi tal-Kavallieri mal-faċċata ta’ din l-Għajn ġew imħassra minn Napuljun.

collage hasselin

Hija ħasra kbira li l-wirt kulturali tagħna qed jitmermer u li tul is-snin xejn ma sar biex dan jiġi preservat.  Aktar minn hekk, din l-istruttura hijja ukoll ta’ periklu għan-nies li jgħaddu minn ħdejn dan il-post.  Għalhekk aħna nappellaw għal azzjoni immedjata sabiex nevitaw l-inċidenti, kif ukoll biex nipproteġu dan il-monument sabiħ.  L-għajn tal-ħasselin għandha tingħata prijorita u tiġi restawrata malajr kemm jista jkun qabel ma jkun tard wisq.

collage hasselin 2

Pascal Aloisio – ADŻ Malta Green Youth Publications Officer

It happened again!  Honey Buzzard blasted out of the skies

It happened again!  After only 2 weeks of a five month hunting season on Tuesday 14 September the first confirmed victim of illegal bird shooting was recorded; a Honey Buzzard.

However, this does not mean it was the first protected bird that was shot during this year’s season.  In fact, on the same day at least another two honey buzzards were shot down according to birdwatchers at Tal-Virtu’.  Unfortunately these incidents are not uncommon during this time of year.

Each year history repeats itself.  Sometimes the victim is a Honey Buzzard, at others it is a Black Stork.  The list of protected birds shot each year ranges from relatively common birds to vagrants.

Honey Buzzards, like all birds of prey, are protected by law in Malta.  This raptor is listed as Annexe I species in the Birds Directive making it illegal to kill them in every single country of the EU.  Moreover, birds of prey were protected in Malta some 35 years ago.

unnamed

Although illegal bird shooting is not as severe as it used to be during the 1980s and 1990s, it looks like it is impossible to experience a hunting season without illegal shooting.  This means that while a substantial number of hunters over the years have understood that these birds are protected, others think they are above the law and can shoot anything they like.  It seems like not even 35 years were enough to successfully protect such birds.  Although regulations exist, enforcement is relatively poor, although it has improved over the years.

Another key issue here is education.  Through several education campaigns by many environmental organisations awareness was raised and it looks like these were indeed successful since the younger generation is more aware of the importance of protecting such birds.  Therefore, such campaigns are necessary if we want to successfully protect these birds.

We from ADŻ Malta Green Youth condemn such criminal actions and we urge the public to report any illegal shooting to the police.  Moreover we also encourage the public to go and watch birds at several places such as Buskett in order to enjoy the beauty of bird migration.

1

Reġat ġrat!  Kuċċarda tintlaqat biċ-ċomb

Reġat ġrat!  Wara biss ġimgħatejn minn ħames xhur tal-istaġun tal-kaċċa, it-Tlieta 14 ta’ Settembru, l-ewwel vittma ikkonfermata ta’ kaċċa illegali ġiet irrappurtata; kuċċarda.

Madanakollu, dan ma jfissirx li din kienet l-ewwel tajra protetta li lemħet iċ-ċomb f’dan l-istaġun.  Fil-fatt, fl-istess ġurnata dilettanti tal-għasafar irrappurtaw li xi kaċċaturi sparaw mill-inqas tnejn oħra fl-inħawi Tal-Virtu’.  Sfortunatament dawn il-każijiet m’humiex daqshekk rari f’dan iż-żmien tas-sena.

Kull sena l-istorja tirrepeti ruħa.  Xi drabi il-vittma tkun Kuċċarda, drabi oħra tkun Ċikonja Sewda.  Il-lista ta’ tajr protett li jintlaqat b’xi tir kull sena ivarja minn għasafar relattivament komuni għal għasafar rari ħafna.

Il-Kuċċard, bħal-għasafar kollha tal-priża, huma protetti f’Malta.  Din it-tajra hija mniżżla bħala speci ta’ Anness I fid-direttiva tal-għasafar u għalhekk huwa illegali li tinqatel f’kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea.  Madanakollu, l-għasafar tal-priża ġew protetti f’pajjiżna madwar 35 sena ilu.

unnamed

Anke jekk il-kaċċa illegali m’għadiex daqshekk gravi daqs is-snin tat-tmeninijiet u d-disgħajnijiet, jidher li huwa impossibli li jkun hawn staġun tal-kaċċa mingħir kaċċa illegali.  Dan ifisser li filwaqt li numru sostanzjali ta’ kaċċaturi tul is-snin fhemu li dawn l-għasafar huma protetti, oħrajn jaħsbu li qedin fuq il-liġi u li jistaw jagħmlu li jridu u jisparaw fuq kollox.  Jidher li anke 35 sena ma kienx biż-żejjed biex dawn l-għasafar jiġu protetti kif suppost.  Anke jekk il-liġi teżisti, l-infurzar għadu relattivament fqir, anke jekk dan mar għal-aħjar tul is-snin.

Kwusjoni oħra hawnhekk hija l-edukazzjoni.  Bis-saħħa ta’ ħafna kampanji edukattivi minn għaqdiet ambjentali, illum hawn ħafna iżjed kuxjenza fuq kemm huwa importanti li nipproteġu dawn l-għasafar.  Dan jidher li kien suċċess partikolarment fil-ġenerazzjoni taż-żgħażagħ għax ħafna huma dawk li jafu bl-importanza tal-konservazzjoni tal-għasafar.  Għalhekk dawn il-kampanji huma neċessarji jekk verament irridu nipproteġu dawn l-għasafar.

Aħna mil-ADŻ Malta Green Youth nikkundannaw azzjonijiet kriminali bħal dawn u nappellaw lil pubbliku sabiex jirrapporta kull tip ta’ kaċċa illegali lil pulizija.  Aktar minn hekk aħna nħeġġu lil pubbliku sabiex joħroġ fil-kamanja u jgawdi dan it-tajr f’ħafna postijiet bħall-Buskett u biex japprezza l-isbuħija tal-passa tal-għasafar.

1

Green roofs in Malta

Conventional roofs provide little benefits to people and one can almost consider them as urban deserts.  They lead to increased flooding since concrete roofs are impermeable and this leads to more surface runoff.  Moreover, if roofs have a dark surface they absorb more heat.  In fact urban areas are considered heat islands.  This will in turn lead to more energy being used to cool such buildings, which in turn leads to more pollution.

Green roofs have a variety of advantages.  Firstly they reduce flooding.  Since green roofs consist of plants, these will absorb rainwater and therefore reduce surface water runoff.  Such a system also reduces the heat island effect which in turn also reduces energy consumption.

green roofs

A green roof also reduces pollution since it would not only reduce energy consumption leading to increased pollution but depending on the vegetation used, many plants are also able to absorb pollution.  Green roofs would increase the value of a property and could also increase the property value of nearby areas.  Additionally, green roofs also look much better.  Therefore it improves the quality of life and makes the urban environment sustainable.

In many countries green roof technology was adopted and it is becoming a trend in several states.  Malta could also benefit from this system.  Green roofs could help reduce the massive heat in buildings across our islands during the summer months.  The extensive problem of flooding we experience whenever it rains could be reduced substantially using this technology.  It would also help us reduce pollution levels which are not particularly low in Malta.

Green_Roof_collage

The best plants to be used in Malta are from garrigue habitats since they have adapted to dry and windy conditions.  Government incentives could also be possible, as is the case in many countries.

Green roofs would not only lead to the above mentioned benefits, but would also help to make Malta a nicer country.

Pascal Aloisio – ADŻ Malta Green Youth Publications Officer

‘Green roofs’ f’Malta

Il-bjut kif nafuhom aħna ma tantx jipprovdu benefiċċji lin-nies.  Wieħed jista’ jikkunsidrhom bħala deżert urban.  Fix-xitwa dawn il-bjut tal-konkrit iwasslu għal żieda ta’ għarqa fit-toroq tagħna peress li l-ilma ma inxtorobx mil-konkrit.  Apparti minn hekk, bjut li għandhom saqaf skur jassorbu aktar sħana.  Fil-fatt żoni urbani huma meqjusa bħala ‘heat islands’ (iżoli tas-sħana).  Dan iwassal għal żieda ta’ enerġija li hemm bzonn sabiex tkessaħ il-bini, li jwassal għal iżjed tniġġis.

‘Green roofs’, bil-Malta bjut ħodor, għandhom ammont sostanzjali ta’ vantaġġi.  Dawn inaqqsu l-effet li naraw fix-xitwa, dak tal-għarqa.  Peress li dawn il-‘green roofs’ jikkonsistu minn pjanti, dawn jassorbu l-ilma tax-xita u għalhekk dan inaqqas l-ammont ta’ ilma li jibqa sejjer fit-toroq.  Din is-sistema anke tnaqqas l-effet tas-sħana li jwassal għal tnaqqis fil-konsum tal-enerġija.

green roofs

Dawn il-‘green roofs’ inaqsu ukoll it-tniġġis peress li mhux biss inaqqsu l-konsum tal-enerġija, imma, skond il-vegetazzjoni li tintuża, ħafna xtieli huma kapaċi ukoll li jassorbu it-tniġġis.  Il-‘green roofs’ jistaw iżidu il-valur tal-propjeta’ ukoll u jistaw iżidu l-valur tal-propjeta’ fil-madwar.  Madanakollu, il-‘green roofs’ anke jidru ħafna isbaħ.  Għalhekk, dawn iwasslu għal żieda fil-kwalita’ tal-ħajja u jagħmlu l-ambjent urban sostenibbli.

F’diversi pajjiżi, din it-teknologija qedha tintuża u qedha issir popolari ħafna.  Malta tkun tista tibbenefika ukoll minn din is-sistema.  Il-‘green roofs’ jistaw jgħinuna innaqsu is-sħana fil-bini li taħkem fis-sajf.  Il-problema ta’ għarqa fit-toroq li nesperjenzaw kull meta tagħmel ix-xita tkun tista tiġi solvuta b’din is-sistema.  Dawn jistaw jgħinuna innaqsu l-ammont ta’ tniġġis li għandna Malta.

Green_Roof_collage

L-aħjar pjanti li għandhom jintużaw f’pajjiżna huma dawk li ssibhom fl-abitat tax-xagħri peress li dawn il-pjanti huma addattati għal kundizzjonijiet ta’ sħana u ħafna riħ.  Inċentivi mil-gvern għandhom ikunu possibli ukoll, bħal ma huwa il-każ f’ħafna pajjiżi barra minn xtutna.

Dawn il-‘geen roofs’ ma jwasslux biss għal vantiġġi imsemmijha hawn fuq, iżda dawn jistaw jgħinu ukoll sabiex Malta issir pajjiż isbaħ.

Pascal Aloisio – ADŻ Malta Green Youth Publications Officer

Alternative means of transport for Marsamxett and Grand Harbour area

Recently the government has called for proposals to improve transport links around Marsamxett and the Grand Harbour.  There are several alternative means of transport which may be used.

Probably the easiest solution to the widespread problem of traffic congestion would be to improve the bus system.  The bus system in Malta is described as ‘disastrous’ since buses are very irregular and almost always full up.  This problem is even greater in summer when flocks of tourists visit our tiny island.  Therefore we strongly encourage the Malta transport authority to improve the bus system.  If the number of buses operating had to be increased, particularly during the summer season, this would encourage people to use the bus, rather than their own means of transport.  This would substantially reduce traffic, which in turn will lead to buses arriving on time, as they face less traffic congestions.

file

20150612_125439

Another alternative is making more use of sea transport.  The ferry service has substantially improved over the years and is very efficient.  Additionally water taxis can also be used, particularly the existing ones at the Grand Harbour.  Not only are the prices relatively low, but they are extremely reliable.  We suggest that both the use of water taxis and the ferry should be promoted more.  The tourism industry could be very influential by promoting these two means of transport to tourists.  This would not only reduce the amount of passengers on buses, but would give tourists a different perspective of the Marsamxett and Grand Harbour, which is crossing the harbours by sea.  Not only will this be a different experience, but people might also have a better opportunity to appreciate our cultural heritage.  In addition, this would also create more jobs if more sea craft are required.

underground1

Recently several proposals for an underground monorail have been made.  This system could indeed be beneficial to our infrastructure.  Many cities abroad make use of monorails and they are very efficient.  An advantage of this system is that it will not take up any land, since it will be underground.  Therefore, no additional roads or lanes on land need to be established.  The only issues here are the high capital costs required for this system and the high degree of uncertainty with regards to public perception.  More research must be carried out for a monorail system.

Improving our transport system is vital for our society.  Better use of public transport will not only be beneficial to the environment by reducing the amount of pollutants in the atmosphere, but this will also reduce negative impacts on our health.  Additionally improved public transportation will also benefit the economy, since less time is wasted in traffic jams and more means of public transport will also create more jobs.

Pascal Aloisio – ADŻ Malta Green Youth Publications Officer

Mezzi alternattivi ta’ trasport f’Marsamxett u l-Port il-Kbir

Ftit ilu, il-gvern ħabbar li ser ikun qed jilqa proposti biex titjieb is-sistema ta’ trasport fl-inħawi ta’ Marsamxett u l-Port il-Kbir.  Hemm ħafna mezzi alternattivi ta’ trasport li jistaw jintużaw.

Waħda mill-aktar soluzzjonijiet faċli għal problema tat-traffiku hija li titjieb is-sistema tal-karozzi tal-linja.  Dan is-servizz minn dejjem kien magħruf bħala ‘diżastruz’ għaliex il-karozzi tal-linja qatt ma jaslu fil-ħin u dejjem ikunu mimlijin nies.  Din il-problema hija aktar evidenti fis-sajf, fejn ħafna iżjed turisti iżuru pajjiżna.  Għalhekk aħna ninkoraġġixxu lil awtorita’ tat-trasport pubbliku bies ittejjeb is-servizz tal-karozzi tal-linja.  Jekk in-numru ta’ karozzi tal-linja li joperaw kellhu jiżdied, speċjalment fix-xhur tas-sajf, dan jinkoraġġixxi lin-nies biex jużaw il-karozzi tal-linja, minflok jużaw il-karozzi tahhom.  Dan kieku iwassal ghal tnaqqis sostanzjali ta’ traffiku, li iwassal ukoll sabiex il-karozzi tal-linja jaslu fil-ħin għax jiffaċċjaw inqas traffiku.

file

20150612_125439

Alternattiva oħra hija li jintuża iżjed it-trasport tal-baħar.  Is-servizz tal-lanċa mar għal-aħjar fis-snin li għaddew u illum il-ġurnata huwa effiċenti ħafna.  Madanakollu, il-water taxis jistaw jintużaw ukoll, speċjalment dawk li diġa jeżistu fil-Port il-Kbir.  Mhux biss talli il-prezz huwa relattivament tajjeb, imma dawn is-servizzi huma effiċenti ħafna.  Aħna nissuġġerixxu li l-awtoritajiet għandhom jinkoraġġixxu kemm l-użu tal-water taxis, kif ukoll dak tal-lanċa.  Anke l-industrija tat-turiżmu tista tippromwovi dawn il-mezzi ta’ trasport.  Dan mhux biss talli iwassal għal tnaqqis ta’ passaġġieri li jużaw il-karozzi tal-linja, iżda jagħti ukoll perspettiva differenti lit-turisti tal-portijiet ta’ Marsamxett u l-Port il-Kbir imbilli jaqsmu il-portijiet bil-baħar.  Dan mhux biss talli iwassal ghal esperjenza differenti għal-passaġġieri, imma dan jista’ iwassal ukoll li in-nies japprezzaw iżjed il-wirt kulturali ta’ pajjiżna.  Apparti minn hekk, dan jista’ joħloq aktar xogħol jekk iżjed mezzi ta’ trasport tal-baħar huwa meħtieġ.

underground1Riċentament saru ħafna proposti dwar monorail taħt l-art.  Din is-sistema tista twassal għal ħafna vantaġġi għal-infrastruttura tagħna.  Ħafna pajjiżi barra xtutna jagħmlu użu minn din is-sistema u dawn huma effiċenti ħafna.  Vantaġġ ta’ din is-sistema huwa li l-monorail m’għandiex bżonn medda ta’ art peress li din ser topera taħt l-art u għalhekk m’hemmx għalfejn jinbnew toroq ġodda.  L-unika kwistjoni hawnhekk hija l-ispiża kapitali kbira u l-ammont kbir ta’ inċertezza ta’ perċezzjoni tal-pubbliku.  Hemm bżonn ta’ aktar riċerka għal din is-sistema.

Li intejbu is-sistema ta’ trasport f’pajjiżna hija essenzjali ghas-soċjeta tagħna.  Trasport pubbliku aħjar mhux biss ser ikun tajjeb għall-ambjent imbilli innaqsu l-ammon ta’ tniġġis fl-arja, iżda dan inaqqas l-impatt negattiv fuq saħħitna ukoll.  Aktar minn hekk, sistema ta’ trasport pubbliku ser twassal għal impatti pożittivi għall-ekonomija peress li inqas ħin jinħela fit-traffiku u iżjed sistemi differenti ta’ trasport joħolqu iżjed xogħol.

Pascal Aloisio – ADŻ Malta Green Youth Publications Officer

Three pairs of Peregrine Falcons confirmed breeding in Malta

It is now confirmed that we have three breeding birds of Peregrine Falcons in Malta.  This is good news as the bird disappeared from the list of breeding birds of the island from 1980 to 2009.  The last pair was shot in 1980, but in 2009 two pairs were observed breeding in Malta and Gozo.  This year we can add another pair which was confirmed as breeding on the islands.

Following its absence as a breeding bird on the Islands for almost three decades, the news of its return is not only taken up positively by birdwatchers and ornithologists, but also by hunters.  According to the FKNK and St. Huberts Hunters Association, the return of the Peregrine was seen as a positive thing and in fact hunters claimed to be monitoring the birds.  Could this be a positive way forward?

It is a fact that the last pair of breeding Peregrines have been shot by hunters and that the senseless killing of these raptors has led to their disappearance from the list of breeding birds for decades.  The Peregrine Falcon is not an exception, since many other birds, such as the Barn Owl and Kestrel, among others, have experienced the same faith.

Breeding birds face many threats nowadays, ranging from persecution to disturbance.  In order to protect breeding birds such as the Peregrine Falcon, apart from enforcement, a more important tool is education.  Not only hunters must understand the importance of protecting such birds, but the entire public should be aware of why these creatures should be protected and how this can be done.  Collaboration between hunters and ornithologists is also vital if we want to successfully protect the Peregrine.  In addition, monitoring and studies of these birds are also vital as they might result into interesting findings, which can be used to understand the threats these birds face and any protective measures which could be taken.

We from ADŻ Malta Green Youth are pleased to hear such great news.  Not only do we have three breeding pairs of Peregrine Falcons in Malta, but it also looks like hunters are slowly understanding the importance of protecting these raptors.  It is of utmost importance that history does not repeat itself and that we do anything we can to protect the so called ‘Maltese Falcon’.  Let’s give breeding birds a chance and protect our natural heritage.

collage

Tlett pari ta’ Bies ikkonfermati ibejtu f’Malta

Huwa ikkonfermat li ġewwa pajjiżna issa qed ibejtu tlett pari ta’ Bies.  Dan huwa aħbar tajjeb għax din it-tajra sparixxiet mil-lista ta’ għasafar li jbejtu fuq xtutna mil-1980 sal-2009.  L-aħħar par li kien ibejjet Malta inqatel fl-1980, imma fl-2009 żewġ pari irnexxielhom ibejtu f’Malta u Għawdex.  Din is-sena nistaw inżidu par ieħor ma dawn it-tnejn li qed ibejtu fil-gżejjer Maltin.

Wara li l-Bies sparixxa minn pajjiżna bħala għasfur li jbejjet, l-aħbar pożittiva li dan reġa beda jbejjet fuq xtutna mhux biss huwa pożittiv għal ornitoloġisti u dilettanti tal-għasafar imma and għal-kaċċaturi.  Skond l-FKNK u l-Għaqda Kaċċaturi San Ubertu, il-fatt li din it-tajra qedha terġa tbejjet f’Malta huwa meqjus bħala xi ħaġa tajba.  Fil-fatt il-kaċċaturi stqarru li qed josservaw dawn l-għasafar.  Huwwa sinjal pożittiv dan?

Huwa fatt li l-aħħar par ta’ Bies li kien ibejjet Malta inqatel mil-kaċċaturi u li din il-persekuzzjoni waslet sabiex il-Bies sparixxa bħala għasfur li jbejjet Malta għal snin twal.  Il-Bies mhux eċċezzjoni għal dan għax tjur oħra, bħal Barbaġann u l-Ispanjulett, esperjenzaw l-istess traġedja.

Dawn l-għasafar illum il-ġurnata jiffaċċjaw ħafna perikli.  Sabiex nipproteġu l-għasafar li jbejtu f’pajjiżna, fosthom il-Bies, apparti mil-infurzar għandu jkun hemm izjed edukazzjoni.  Mhux il-kaċċaturi biss għandhom jifmhu l-importanza li nipproteġu dawn l-għasafar, imma anke il-pubbliku għandu jiġi infurmat għalfejn huwa importanti li dawn l-għasafar għandhom jiġu protetti u x’għandu jsir biex dan jitwettaq.  Kollaborazzjoni bejn il-kaċċaturi u l-ornitoloġisti hija mportanti ukoll.  Apparti minn hekk, monitoraġġ kontinwu studji ta’ dawn l-għasafar huma importanti ukoll għax dawn jistaw iwasslu għal ċertu konklużżjonijiet dwar il-perikli li jiffaċċjaw l-għasafar, kif ukoll x’jista jsir biex dawn il-perikli jitnaqqsu.

Aħna mil-Alternattiva Demokratika Żagħżagħ ninsabu kuntenti b’din l-aħbar.  Din l-aħbar li issa għandna tlett pari ta’ Bies li jbejtu f’Malta mhux l-unika aħbar tajba, iżda huwa interessanti ukoll li l-kaċċaturi donnhom qed jindunaw bl-importanza li nipproteġu dawn it-tjur tal-priża.  Hijja tal-akbar importanza li l-istorja ma tergax tirrepeti ruħha u nitilfu dawn l-għasafar bħala tajr li jbejjet f’pajjiżna.  Irridu nagħmlu minn kollox biex nipproteġu l-Bies u l-wirt ambjentali ta’ Malta.

Pascal Aloisio

ADŻ Malta Green Youth Publications Officer