Roadblocks and Civil Liberties

Press Release 5/04/10

Roadblocks and Civil Liberties

Alternattiva Demokratika Zghazagh spokesperson Dirk Urpani said that while there may be circumstances in which road blocks may be necessary these circumstances and the procedures used should be well defined.

Dirk Urpani said: ‘The use of road blocks should be the exception rather than the rule. Law enforcement resources should be put to better use. The reasons on what constitutes ‘reasonable suspicion’ should be clearly defined. Stopping people who are driving dangerously or are using a vehicle unfit for the road – such as lack of proper lights is one thing; just pulling up people because of their looks is another. Organized crime will not be stopped through road blocks where most of the time young people are targeted because of the way they dress or look.’

To make sure that road blocks are only used when really necessary and in exceptional circumstances ADZ proposes that a report is filed for every person stopped. Filming the procedure to safeguard individuals stopped and to make sure that the procedures are followed should also be considered.

Serious checks and balances will guarantee the general public that their rights are respected, and will help restore back the faith in our law enforcement agencies, which in recent times has been tarnished.

Roadblocks u l-Liberta Civili

Il-keliem ewlieni ta’ Alternattiva Demokratika Zghazagh, Dirk Urpani, qal li waqt li jezistu cirkustansi fejn road blocks huma neccesarji, dawn ic-cirkustansi u proceduri ghandhom ikunu definiti iktar ahjar.

Dirk Urpani qal: ‘L-uzu ta’ road blocks ghandhom ikunu eccezzjonijiet, u mhux rutina. Ir-rizorsi tal-infurzar tal-ligi ghandhom jigu uzati b’mod aktar ahjar. Il-klawzula li juzaw l-ufficjali tal-infurzar tal-ligi ta’ ‘suspet ragonevoli’ ghanda tigi defenita iktar cara. Mod jigu mmwaqfa nies li qedghin isuqu perikoluz, jew isuqu karrozza li mihiex posta fuq it-toroq minhabba affarjiet bhan-nuqas ta’ dawl li taghti l-karrozza; u mod jigu mmwaqfa nies minhabba kif jilbsu. Il-kriminalita organizata mhux ser titwaqqaf bil-hila tar-road blocks, meta hafna mid-drabi jigu mmwaqfa zghazagh minhabba t-tip ta’ hwejjeg li jilbsu u kif jaghzlu li jidru.’

Biex ir-road blocks jintuzaw biss meta jkun neccessarju u f’cirkustansi eccezjonali, ADZ qed tiproponi li ghal kull persuna mmwaqfa jinkiteb rapport mil-ufficjal. Ghanda wkoll tigi konsiderata li l-procedura shiha tigi ddokumentata fuq film biex l-individwi li jigu mmwaqfa jigu salvagwardati u biex jigi impost li l-procedura t-tajba tigi mharsa.

Mizuri bhal dawn jiggarantixxu lil pubbliku li d-drittijiet taghhom jigu mharsa, kif ukoll jghinu lil forzi tal-ordni jergghu jiksbu l-fiducja mal-publiku li dan l-ahhar naqset gmiela.

Robert Callus

PRO ADZ

Contact no 79307622