Climate Change: Less Talk, More Action

Stqarrija Stampa 23/11/09

Tibdil fil-Klima: Inqas Paroli, Iktar Fatti

Il-Moviment Graffitti u l-Alternattiva Demokratika Zghazagh qeghdin illum itellghu azzjoni simbolika bl-isem ta’ ‘Less Talk, More Action’ quddiem il-bini fejn qed issir il-laqgha tal-Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM). Dan il-forum, li huwa maghmul minn rapprezentanti ta’ diversi parlamenti tal-Mediterran, qed jiddiskuti it-tibdil fil-klima bi preparazzjoni ghall-laqgha dinjija f’Kopenhagen f’Dicembru li gej.

“Filwaqt li laqghat li jiddiskutu l-problemi relatati mat-tibdil fil-klima huma importanti, ma nistghux ma nikkummentawx fuq il-fatt li wara snin twal ta’ laqghat ta’ dan it-tip ghadu kwazi ma ntlahaq xejn konkert sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet li jwasslu ghal dan il-fenomenu. Sadanittant id-dinja kompliet tishon, il-blokok tas-silg jinhallu u d-dezerti jikbru. Il-konsegwenzi tragici tat-tibdil fil-klima dejjem qed isiru iktar reali u fil-qrib, izda jidher li ghad m’hemmx ir-rieda politika minn bosta gvernijiet sabiex l-gheruq ta’ din il-problema jigu ndirizzati. Jidher li l-laqgha f’Kopenhagen, li suppost kellha tkun zvolta fil-glieda ta’ din il-problema, falliet qabel ma bdiet. Dan ghaliex bosta pajjizi, specjalment dawk kbar u sinjuri, mhux lesti li joholqu miri ta’ tnaqqis ta’ emissjonijiet b’mod li verament tkun indirizzata l-problema tat-tibdil fil-klima.”

“Il-laqgha tal-PAM qeghda tiddiskuti iktar kif se nkampaw mal-konsegwenzi tat-tibdil klimatiku, milli kif nistghu nevitawhom. Nirrikonoxxu l-fatt li bosta pajjizi fil-Mediterran m’ghandhomx l-istess htija ghal din il-problema bhal ma ghandhom pajjizi kbar li ilhom industrijalizzati ghal hafna snin u li tulhom lahhqu niggzu l-ambjent bil-kbir. Huwa propju ghalhekk li l-pajjizi tal-Mediterran ghandhom imorru f’laqghat bhal dawk ta’ Kopenhagen sabiex jitolbu li jigu verament imnaqqsa l-emissjonijiet tac-CO2, filwaqt li jinsistu li jigu mghejuna pajjizi inqas industrijalizzati sabiex jinvestu f’energija nadifa. Izda l-pajjizi tal-Mediterran ghandhom ukoll jerfghu ir-responsabiltajiet taghhom quddiem din is-sitwazzjoni. Malta stess ilha snin twal b’power stations li jniggzu hafna u jidher li fil-futur qarib il-gvern se jkompli jinvesti f’energija li thammeg.”

Chris Mizzi (mobile number 99278223)
Ghall-Moviment Graffitti u Alternativa Demokratika Zaghzagh

Press Release 23/11/09

Climate Change:  Less Talk, More Action

Moviment Graffitti and Alternattiva Demokratika Zghazagh have organised a symbolic action with the slogan “Less Talk, More Action” in front of the building where a meeting of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM) is being held.  This forum, which is made up of representatives of various Mediterranean parliaments, is discussing climate change issues in preparation for the world summit in Copenhagen this December.

“While meetings which discuss problems related to climate change are important, we cannot but comment on the fact that after long years of such talks, nothing concrete has been achieved in order to reduce emissions leading to this phenomenon.  In the meantime the world’s climate is getting warmer, ice blocks are melting and deserts are expanding.  The tragic consequences of climate change are becoming increasingly nearer and more real.  However, it seems that there is no political will on the part of many governments to address the roots of this problem.  The Copenhagen summit, which was supposed to bring a significant change in the right direction, has apparently already failed before it even started.  This is because many countries, especially those which are larger and wealthier, are not ready to establish targets for the reduction of emissions in a way which would really address the problem of climate change.”

“The PAM meeting is more concerned with how to deal with the consequences of climate change rather than with how to prevent them.  We do recognise the fact that many Mediterranean countries are not to blame for the problem as much as much as larger countries which became industrialised decades ago and which have contributed in a bigger way to environmental degradation.  It is precisely for this reason that Mediterranean countries should attend meetings such as those of Copenhagen so that they will request that CO2 emissions be reduced, while insisting that less industrialised countries should be helped to invest in cleaner energy.  However Mediterranean countries should also face up to their responsibilities in this situation.  Malta itself has for many years operated power stations which are highly polluting and apparently the government plans to continue investing in dirty technology.”

Chris Mizzi (mobile number 99278223)
f/Moviment Graffitti and Alternativa Demokratika Zaghzagh


http://www.timesofmalta.com/articles/view/20091123/local/climate-change