Zminijietna supports Editor of Students’ Organisation Newspaper

Zminijietna supports Editor of Students’ Organisation Newspaper ‘Realta’

Zminijietna – Voice of the Left finds the decision taken by the University Rector, Juanito Camilleri, to ask the police to proceed legally against Mark Camilleri, editor of the student’s newspaper Realta, possibly imprisoning him, an intimidation.

“Zminijietna declares its full support and solidarity to Mark Camilleri, holding that the whole issue is set to a right wing, conservative ideological agenda, meant to undermine the freedom of speech on the campus and elsewhere.

It is ironic that no action was taken when SDM, which is represented in KSU, interviewed Norman Lowell, known for his racist and xenophobic ideology, which interview was also held at the KSU boardroom. Could it be that no one objected to this behaviour because SDM holds a privileged status at University?

Zminijietna joins other youth and students organisations such as Moviment Graffitti and Alternattiva Demokratika Zghazagh in their support and solidarity to Mark Camilleri.

Zminijietna appeals to other students’ organisation to extend their support and solidarity to Mark Camilleri, a colleague who is a victim of a conservative plot to punish and intimidate whom they classify as radical or progressive.

“It would be a dark day for democracy in Malta , a member of the European Union to send a person to prison because of his liberal thinking.”

David Pisani
PRO
Zminijietna – Voice of the left.

Ahna ta’ din n-naha [Orizzont – Thu 12th Nov]

minn Christopher Cutajar – Asst. Segretarju GWU Youths

Ippubblikat f’L-Orizzont tal-lum il-Hamis, 12 ta’ Novembru

 

Fid-dinja kollox ghandu tendenza jinqasam fi tnejn. Jew thoss il-bard jew thoss is-shana. Jew tkun rebbieh jew tkun tellief. Jew tkun ghaqli inkella mharbat. Hekk ukoll fil-qasam trejdjunjonistiku u politiku. Hemm dawk li lesti jbiddlu u hemm dawk li jahilfu li l-ebda bidla m’ghandha ssir.  Hemm dawk li lesti jisfidaw lil min ghandu l-poter u hemm dawk li ghaliex huma laghqa jew bezghana jzommu rashom baxxa quddiem kull awtorita’, anke quddiem dawk li ma jixirqilhom l-ebda rispett.

 

Dan jghodd ukoll ghall-ghaqdiet taz-zghazagh. Hasra li ghandna bizibilju ta’ ghaqdiet taz-zghazagh li ma humiex lesti jcaqalqu l-ebda ilmijiet f’pajjizna. Hasra li ghandna kocc zghazagh mimlija energija u gherf li flok juzawhom biex jaraw kif itejbu l-kundizzjonijiet ta’ dawk ta’ madwarhom barra dawk taghhom, jiffukaw biss fuqhom infushom biex ipaxxu biss l-alla tal-‘jien’.

 

La ghidna li kollox nistghu nsibulu zewgt itruf, fl-ghaqdiet politici u trejdjunjonistici insibu lil dawk tax-Xellug u dawk tal-Lemin. Tax-Xellug ikunu dawk li l-progress iridu jiksbuh aktar malajr minn haddiehor. Tax-Xellug ikunu dawk li jqisu bhala priorita’ taghhom il-kundizzjonijiet tax-xoghol tal-haddiema u l-kwalita’ tal-ghixien tal-familji, u qatt ma jgerrhu l-fatt li madwarhom ikun hawn min ikun mejjet ghall-qatra u min mejjet fis-sakra. B’hekk min hu Xellugi jara l-Gustizzja Socjali u l-Ugwaljanza bhala valuri u principji li hadd qatt ma jista’ jnehhilu minn rasu.

 

Tal-Lemin mill-banda l-ohra jemmnu li kulhadd ghandu jkollu c-cans jithalla jitlaq jaqdef ghal rasu, u mhux importanti ghalih jekk dak li telaq jigri ‘l quddiem halliex xi erbgha b’saqajhom miksura warajh. Jemmnu li l-Gvern m’ghandux joqghod ipoggi hafna regoli fuq min ihaddem, jew jaghmel il-kummerc jew in-negozju. Ma jemminx li min m’ghandux ghandu jaqsam ma’ min ghandu. Tal-Lemin ma jinteressahx jekk kullhadd ikunx jista’ jasal, ghalih l-aqwa li jiftah it-triq biex kulhadd jigri kemm jiflah fiha.

 

Ahna z-zghazagh tal-GWU kburin li nifformaw parti minn trejdjunjin Xellugija, li l-progress trid tarah mill-aktar fis u li ghalkemm hasbet biex tiggedded bil-qawwa, il-principji taghha gharfet tindukrahom. Ghalina tal-GWU Youths huwa importanti hafna li ahna l-ghaqdiet taz-zghazagh Xellugin u Progressivi inservu ta’ spalla ghal xulxin kull meta jinhass il-bzonn. M’hemmx bzonn strutturi formali u dojoq jew regolamenti kontra ohrajn. Li hemm bzonn huwa kuntatt kontinwu u effettiv, u kull meta xi hadd jazzarda jaghtas fuq wiehed minna inkunu hemm ghal xulxin biex naraw x’ghajnuna nistghu noffru lil xulxin.

 

Irridu nkunu bhal hamest iswaba’ f’ponn. Dik hi s-solidarjeta’ li ahna tal-GWU Youths barra li nippridkawha lesti li nghixuha u nhaddmuha. Hekk ghamilna l-gimgha l-ohra meta heggigna lil ghaqdiet Xellugin u Progressivi ohra biex ninghaqdu f’solidarjeta’ mall-Moviment Graffitti biex il-Kunsill Studenti Universitarji ma jkunx arroganti u viljakk u jhedded lill-Graffitti li se jihodlu l-kamra tal-Universita’. Il-Graffitti hija l-aktar ghaqda attiva fl-Universita’ u llum ma jmissniex niddiskutu jekk ghandhiex tittihdilhom il-kamra taghhom, imma minn flok imissna naraw jekk ghandux jinbnielhom palazz biex ikollhom fejn jimirhu aktar fil-hidma tajba li jaghmlu.

 

Ahna napprezzaw li l-Forum Zghazagh Laburisti, l-Alternattiva Demokratika Zghazagh, u Zminijietna Zghazagh tax-Xellug inghaqdu maghna biex nappoggjaw lil dan il-Moviment. Cert li ma’ kull sejha li se nkunu qed naghmlu, se jkunu aktar dawk l-ghaqdiet tan-naha taghna li jilqghu sejhiet bhal dawn. Lil dak li jmexxi l-KSU minn hawn nghidlu li min jaghti bis-sejf bis-sejf jaqla’. Hafna kienu dawk li nharqu bl-istess huggiega li qabdu huma stess.

 

Ahna z-zghazagh Progressivi u Xellugin ghandna nkunu dejjem lesti biex nghinu lil xulxin b’kull mod. Dan naghmluh billi nzommu l-identitajiet taghna dawk li huma biex kulhadd jibqa’ jiddistingwina, izda fl-istess waqt naghmluh ghaliex naghrfu li b’hekk nistghu nsahhu l-vucijiet taghna f’kull livell. Ghalhekk bhala pass iehor f’din il-mixja fil-gimgha li gejja ahna tal-GWU Youths se nkunu qed naghmlu sejha liz-zghazagh tan-naha taghna biex flimkien nfasslu sett ta’ proposti lill-Ministeru tal-Edukazzjoni biex jinholqu soluzzjonijiet halli ma jkollniex studenti f’pajjizna li jkunu minn ghalihom li lahqu l-quccata tal-muntanja u wara jindunaw li bil-kemm telghu nofsha.

 

www.xellugi.blogspot.com