ADZ representative serving in the newly elected KNZ executive team for 2010/2011

During last Saturday’s (20th March) Annual General Assembly of the
National Youth Council (KNZ) elections were carried out for the new
KNZ executive committee. A total of sixteen nominees contested these
elections, all coming from various member organizations. Finally
eleven youths were elected to be in the executive committee. Like
years before, including 2009/2010, a member of ADZ was elected. Mr
Dirk Urpani, who is only seventeen years old was elected fifth in his
first running for the executive. He now holds the role of Deputy
Secretary within this new KNZ executive.

Whilst thanking last year’s KNZ executive team for the work they did,
ADZ congratulates the newly elected KNZ team. ADZ PRO Robert Callus
commented that ADZ were looking forward to the activities and projects
KNZ will be carrying out this year. ADZ looks forward to seeing KNZ
working closer with all youth organizations and whilst ignoring
partisan politics looking to represent all youths even if not being
represented by youth organizations.

***

Rapprezentant tal-ADZ fit-team tal-ezekuttiv gdid tal-KNZ ghal 2010/2011

Waqt l-Assemblea Generali Annwali tal-Kunsill Nazzjonal tal-Zghazagh
(KNŻ) saru l-elezzjonijiet ghal kumitat ezekuttv gdid fil-KNŻ.
B’kollox sittax il-kandidati ikkontestaw dawn l-elezzjonijiet, kollha
gejjin minn ghaqdiet differenti. Hdax il-żaghżugh/a gew eletti
fil-kumitat eżekuttiv. Bhas-snin ta’ qabel, inkluz 2009/2010, membru
tal-ADŻ gie elett. Dirk Urpani li ghad ghandu biss sbatax il-sena gie
elett il-hames persuna f’din l-ewwel darba li kkontesta
ghall-eżekuttiv. Dirk ghandu l-irwol ta’ deputat segretarju
fl-eżekuttiv il-gdid tal-KNŻ.

Waqt li tirringrazzja t-team tal-eżekuttiv tas-sena l-ohra ghax-xoghol
li ghamlu, ADZ tikkongratula lit-team gdid tal KNZ. Il-PRO tal-ADŻ
Robert Callus ikkummenta li ADZ thares il-quddiem lejn attivitajiet u
progetti li l-KNŻ ser tkun qed twettaq din is-sena. ADZ theggeg lil
KNZ biex tahdem aktar qrib mal-ghaqdiet taż-żghażagh u tinjora politka
partiggjana waqt li tfittex li tirrappreżenta ż-żghażagh kollha,
inkluz dawk li mhumiex rapprezentati f’ghaqdiet taż-żaghżagh.

Robert Callus
Alternattiva Demokratika Zaghzagh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s